Google search
 
自訂網頁 : GH_2017_vol4_iss1
Gout and Hyperuricemia March 2017
Review Articles

WD40-repeat proteins and gout
Chung-Jen Chen, Wei-Ting Liao, Shun-Jen Chang

Gout and Hyperuricemia. 2017; 4(1): 1-4 DOI: 10.3966/GH1703040101
Abstract  |  Full Text (HTML)  |  Full Text (PDF)

The relationships between components of gouty inflammation and cancer
Shun-Jen Chang

Gout and Hyperuricemia. 2017; 4(1): 5-11 DOI: 10.3966/GH1703040102
Abstract  |  Full Text (HTML)  |  Full Text (PDF)

Original Articles


Genetic variants associated with tophi occurrence by a genome wide association study of 1888 gout patients
Changgui Li, Chung-Jen Chen, Wei-Ting Liao, Ya-Ting Chan, Can Wang, Tien-Tsai Cheng, Lingling Cui, Xinde Li, Shun-Jen Chang, Yongyong Shi

Gout and Hyperuricemia. 2017; 4(1): 12-20 DOI: 10.3966/GH1703040103
Abstract  |  Full Text (HTML)  |  Full Text (PDF)

T cell immunoglobulin and mucin domain molecule 4 is dispensable in monosodium urate-induced gouty inflammation in mice
Qi-Bin Yang, Quan-Bo Zhang, Yong-Long He, Yu-Feng Qing, Li Zhou, Jing-Guo Zhou, Qing-Sheng Mi

Gout and Hyperuricemia. 2017; 4(1): 21-26 DOI: 10.3966/GH1703040104
Abstract  |  Full Text (HTML)  |  Full Text (PDF)

Clinical features and risk factors of primary gout
Qing Li, Quan-bo Zhang, Yu-feng Qing, Dan Zhu, Gang Chen, Xiao-xia Tong, Zhong Wen, Jing-guo Zhou

Gout and Hyperuricemia. 2017; 4(1): 27-31 DOI: 10.3966/GH1703040105
Abstract  |  Full Text (HTML)  |  Full Text (PDF)

Associated factors in patients with refractory gout
Jing Yang, Jian-ling Dong, Jinmei Zou, Yu Zhang, Lan Tian, Min Li

Gout and Hyperuricemia. 2017; 4(1): 32-36 DOI: 10.3966/GH1703040106
Abstract  |  Full Text (HTML)  |  Full Text (PDF)